สายปัญญารังสิต E-Learning

บทเรียนออนไลน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี)
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ
username:
รหัส:
สมัครเป็นสมาชิก ตอนนี้

หน้าหลัก

รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาที่มีอยู่

ทั่วไป 
  ฐานทดสอบประลองปัญญา บทคัดย่อ
  ทรัพย์สินทางปัญญา บทคัดย่อ
  แบบทดสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ บทคัดย่อ
  สอบ O_net ม.6 บทคัดย่อ
  สอบ NT ม.3 บทคัดย่อ
  AESOP'S FABLES บทคัดย่อ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 
  ชื่อรายวิชางานและพลังงาน บทคัดย่อ
  เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ บทคัดย่อ
  องค์ประกอบและการแบ่งชั้นของบรรยากาศ บทคัดย่อ
  บทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การสืบพันธุ์ของพืช บทคัดย่อ
  การพยากรณ์อากาศ บทคัดย่อ
  คุณสมบติ กรด - เบส รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การจำแนกสาร รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 
  ชื่อรายวิชา อสมการ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชา แบบทดสอบกลางปี ค33101 บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชา ค33101 บทคัดย่อ
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การประมาณค่า บทคัดย่อ
  ชื่ออสมการ บทคัดย่อ
  หรม. ครน. บทคัดย่อ
  อัตราส่วนตรีโกณมิติ บทคัดย่อ
  ทฤษฎีบทพีทากอรัส บทคัดย่อ
  เส้นขนานและมุมภายใน บทคัดย่อ
  เศษส่วน บทคัดย่อ
  ระบบจำนวนเต็ม บทคัดย่อ
  จำนวนตรรกยะ และจำนวนอตรรกยะ บทคัดย่อ
  เอกนาม พหุนาม บทคัดย่อ
  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว บทคัดย่อ
  คู่อันดับและกราฟ บทคัดย่อ
  เลขยกกำลัง บทคัดย่อ
  ปริมาตรและพื้นที่ผิว บทคัดย่อ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ช่วงชั้นที่ 3 
  ทักษะการพิมพ์ 1 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ทักษะการพิมพ์คอมพิวเตอร์ บทคัดย่อ
  ทักษะการพิพม์ บทคัดย่อ
  งานเกษตรพื้นฐาน บทคัดย่อ
  ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ บทคัดย่อ
  ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด บทคัดย่อ
  หลักทั่วไปในการซื้อ บทคัดย่อ
  การสร้างงานสารสนเทศ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 บทคัดย่อ
  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ข้อมูลและสารสนเทศ บทคัดย่อ
  การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) บทคัดย่อ
  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บทคัดย่อ
  Internet และการติดต่อสื่อสาร บทคัดย่อ
  การใช้ Web Mail สำหรับเช็คเมล์ บทคัดย่อ
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทคัดย่อ
  แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิต บทคัดย่อ
  การสืบค้นข้อมูลด้วย Internet Explorer รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
กลุ่มสาระภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 
  ชื่อวรรณคดี ม.1 บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาภาษาไทย บทคัดย่อ
  อักษรไทย บทคัดย่อ
  การเขียนโฆษณา บทคัดย่อ
  กลอนสุภาพ บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาการเขียนย่อความ บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาชนิดของคำไทย บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาภาษาไทยม. 2 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การอ่านร้อยแก้ว รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  พูดสนทนา บทคัดย่อ
  ฉันท์ บทคัดย่อ
  โคลง บทคัดย่อ
  ระบบเสียงของภาษาไทย บทคัดย่อ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3 
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน บทคัดย่อ
  Question Tags บทคัดย่อ
  weather บทคัดย่อ
  Food and Drink รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  Small Talk บทคัดย่อ
  ชื่อภาษาอังกฤษพื้นฐาน บทคัดย่อ
  Present Tense บทคัดย่อ
  การใช้ What do you do? บทคัดย่อ
  Where The mall บทคัดย่อ
  COLOUR OF CLOTH บทคัดย่อ
  Family บทคัดย่อ
  COLOUR OF THINGS บทคัดย่อ
  การกล่าวทักทาย บทคัดย่อ
  What are you doing? บทคัดย่อ
  Where are you form? บทคัดย่อ
  การใช้ can you................? บทคัดย่อ
  Future Tense บทคัดย่อ
  Past Tense บทคัดย่อ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ช่วงชั้นที่ 3 
  เศรษฐศาสตร์ บทคัดย่อ
  พระพุทธสาสนา บทคัดย่อ
  วันสำคัญทางศาสนาและศาสนพิธี รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชา พุทธประวัติ บทคัดย่อ
  การปฏิบัติสมาธิและการเจริญปัญญา บทคัดย่อ
  ลักษณะกายภาพภาคเหนือ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชา วันวิสาขบูชา บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชา แผนที่ บทคัดย่อ
  การบริหารจิตและเจริญปัญญา บทคัดย่อ
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การแบ่งช่วงเวลาตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย บทคัดย่อ
  ทวีปยุโรป2 บทคัดย่อ
  ทวีปยุโรป1 บทคัดย่อ
  ทวีปแอฟริกา บทคัดย่อ
  ทวีปอเมริกาเหนือ บทคัดย่อ
  ทวีปอเมริกาใต้ บทคัดย่อ
  โลกและภูมิภาคของโลก บทคัดย่อ
  การปกครองระบอบประชาธิปไตย บทคัดย่อ
  แผนที่และองค์ประกอบของแผนที่ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 
  ชื่อรายวิชาสุขศึกษา บทคัดย่อ
  กีฬาวอลเลย์บอล บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชารักษ์ชีวิต รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  สุขศึกษา ม.1 : สุขภาพกับการดูแล บทคัดย่อ
  สุขศึกษา ม.1 : สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย บทคัดย่อ
  สุขศึกษา ม 3 : โรคเอดส์ (AIDS) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  สุขศึกษา ม.2 : สวัสดิศึกษา บทคัดย่อ
  สุขศึกษา ม.1 : อาหารและโภชนาการ บทคัดย่อ
  พละ : ปิงปอง (เทเบิลเทนนิส) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ชื่อรายวิชากำนิดลูกเสือไทย บทคัดย่อ
  การเอาตัวรอดเมื่อไฟไหม้ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การทำความดี รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
กลุ่มสาระศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3 
  การลงน้ำหนักแสงเงา บทคัดย่อ
  ทัศนศิลป์ บทคัดย่อ
  นาฏศิลป์ ม.2 บทคัดย่อ
  ทัศนศิลป์ ม1 บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาศิลปะพื้นฐาน ม. ๑ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เครื่องดนตรีสากล บทคัดย่อ
  พื้นฐานดนตรีไทย รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  องค์ประกอบศิลป์ บทคัดย่อ
  จิตรกรรมล้ำคุณค่า บทคัดย่อ
  ทัศนธาตุ บทคัดย่อ
  แบบอย่างศิลปะและความงาม บทคัดย่อ
  รำวงมาตรฐาน บทคัดย่อ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯช่วงชั้นที่ 4 
  การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น (ม.4) รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 บทคัดย่อ
  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip Album รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 บทคัดย่อ
  ออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop (Graphic Design) บทคัดย่อ
  งานเกษตรพื้นฐาน บทคัดย่อ
  การออกแบบโดยใช้โปรแกรม pro-desktop รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การสร้างภาพ Animation รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ตารางทำงานและการประยุกต์ขั้นต้น บทคัดย่อ
  คอมพิวเตอร์ 4 (เทคนิค Photoshop และ Flash MX รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
  การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ บทคัดย่อ
  การเลือกซื้ออาหารสด บทคัดย่อ
  กฎข้อควรปฎิบัติในการใช้โรงฝึกงาน บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาพื้นฐานการเย็บผ้า บทคัดย่อ
  งานช่างพื้นฐาน บทคัดย่อ
  การสร้าง website รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การสื่อสารผ่านเครือข่ายและสร้างภาพด้วย Photoshop รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
  ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 
  โลกดาราศาสตร์และอวกาศ บทคัดย่อ
  เสียงและการได้ยิน รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ดาลตัน บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาการสังเคราะห์ด้วยแสง บทคัดย่อ
  ส่วนประกอบไฟฟ้า บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชา การลำเลียงสารเผ่านเซลล์ บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาการสังเคราะห์ด้วยแสง บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ม บทคัดย่อ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 
  เมทริกซ์ บทคัดย่อ
  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ค่ากลางข้อมูล รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ค่ากลางข้อมูล บทคัดย่อ
  ค่ากลางข้อลมูล บทคัดย่อ
  จำนวนจริงSPR บทคัดย่อ
กลุ่มสาระภาษาไทยช่วงชั้นที่ 4 
  ชื่อรายวิชา การเขียนเรียงความ บทคัดย่อ
  ครุลหุ บทคัดย่อ
  อิเหนา บทคัดย่อ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศช่วงชั้นที่ 4 
  Reading บทคัดย่อ
  อังกฤษพื้นฐาน3 บทคัดย่อ
  อังกฤษพื้นฐาน3 บทคัดย่อ
  Weather บทคัดย่อ
  application บทคัดย่อ
  การเดินทาง บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน บทคัดย่อ
  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน บทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม บทคัดย่อ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาช่วงชั้นที่ 4 
  เงินทองของมีค่า บทคัดย่อ
  การเลือกตั้ง บทคัดย่อ
  ความร่วมมือ ความขัดแย้งและสันตืภาพของโลก บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  การการออม รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษาชั้นที่ 4 
  ชื่อรายวิชาlสุขศึกษา บทคัดย่อ
กลุ่มสาระศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4 
  การงานอาชีพ บทคัดย่อ
  ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์ บทคัดย่อ
  รำมาตรฐาน บทคัดย่อ
  ประวัติดนตรีไทย รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ประวัติดนตรีไทย รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ทัศนศิลป์ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
  ทัศนศิลป์ รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ

เพลงโรงเรียนในฝัน

แหล่งเรียนรู้

video

ebook

dib

physic

mathตัวอย่างสื่อมัลติมีเดีย


คณิตศาสตร์น่ารู้
จันทรุปราคา
เครื่องยนต์4จังหวะ
เปลของนิวตัน
carnot
doppler
lightclock
mmexpt6
PhasesofVenus
Pythagoras
youngexpt4

เกมเสริมความรู้

creepycrossword
geographygame
memoria
pokemon
slider2
starlight
tictactoe
wordsearch

เวลาขณะนี้

ปฏิทิน
<< ตุลาคม 2018 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)